x
  Inteligencja interpersonalna (społeczna)

  Inteligencja interpersonalna (społeczna)

  Ten rodzaj inteligencji zawiera w sobie cechy wszystkich pozostałych typów. Nierozerwalnie wiąże się z inteligencją emocjonalną, na którą, oprócz umiejętności społecznych, składają się zdolność samokontroli, samokreacji i wglądu we własne emocje.

  Dzieci o tym typie inteligencji uczą się przez kontakty międzyludzkie. Są doskonałymi słuchaczami i doradcami. Mają szerokie zainteresowania i często uczęszczają na wiele dodatkowych zajęć. Opinie krytyczne tylko dodatkowo motywują je do działania.

  Dzieci z dobrze rozwiniętą inteligencją interpersonalną są asertywne, komunikatywne, łatwo nawiązują i utrzymują kontakty społeczne, potrafią współpracować, mają zdolności przywódcze i umiejętności mediacyjne. Cechuje je łatwość poznawania, rozumienia myśli, uczuć, poglądów i zachowań innych ludzi, są tolerancyjne. Istnieje możliwość wspomagania rozwoju tej inteligencji poprzez umożliwianie dzieciom kontaktów społecznych, zabaw w większym gronie i wspólnej nauki.

  PROGRAMY I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ INTERPERSONALNĄ

  Mały olimpijczyk

  Te zajęcia pozwalają dzieciom nauczyć się współpracy przy zajęciach fizycznych, zdrowego współzawodnictwa, wzajemnej pomocy. Przede wszystkim zaś zrozumienia dla ograniczeń innych, przestrzegania reguł i zasady fair play w grach zespołowych.

  Przyjaciele Zippiego

  Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który będzie realizowany w grupie dzieci 5-6 letnich. Program ten kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl 24 spotkań realizowanych w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

  Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

  Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego. Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

  Akademia Przyjaźni My Little Pony”

  Program „Akademia Przyjaźni My Little Pony” nastawiony jest na rozwój emocjonalny dzieci i w naszej placówce realizowany jest w grupach dzieci 2-4 letnich. Poprzez zajęcia przedszkolaki uczą się współdziałania w grupie poprzez reprezentowane przez Kucyki My Little Pony wartości, takie jak:

  • uczciwość,
  • lojalność,
  • szczodrość,
  • radość.
  • przyjaźń,
  • życzliwość

  Dydaktyczne rozgrywki - gry planszowe

  Celem tego programu jest rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych. Te są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do grupy rówieśniczej.

  W Przedszkolu Mały Europejczyk podczas wszystkich prowadzonych zajęć uczymy dzieci współdziałania w grupie, rozumienia potrzeb drugiego człowieka oraz szacunku i akceptacji dla inności.

  Zajęcia dodatkowe

  • Warsztaty taneczne
  • Spektakle teatralne,
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa
  • Gry zespołowe
  • Warsztaty psychologiczne
  • Warsztaty teatralne
  do góry strony