A
A+
A++
Odcienie szarości
Wysoki kontrast
Reset
x

  Programy edukacyjne

  „Klucz do uczenia się”

  „Klucz do uczenia się” (Key to Learning) to program oparty na założeniach stworzonych przez „Mozarta psychologii” Lwa Wygotskiego – wybitnego rosyjskiego psychologa, którego prace były zakazane w stalinowskiej Rosji, a dziś są inspiracją dla wielu programów edukacyjno-rozwojowych. Autorzy programu Galina Dolya oraz David Higgins mówią, iż dzięki Kluczowi „umysł się otwiera, nauka staje się przyjemnością, a kreatywność kwitnie.” Wynika to z tego, że Wygotski uważał, iż edukacja nie polega na samym przyswojeniu określonej wiedzy, ale na rozwijaniu u dzieci umiejętności poznawczych. Podstawą jego edukacji jest odpowiedź na pytanie „jak”, zamiast pytania „co”.

  Program „Klucz do uczenia się” to szczególna edukacja dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych, ponieważ to w tych pierwszych latach edukacji dziecko bardzo szybko się uczy – dzięki programowi zdobywa wiedzę i umiejętności, ale też uczy się, jak wiedzę zdobywać. Zdolność dziecka do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania, realizowania tych planów i komunikacji jest o wiele ważniejsza od wiedzy jako takiej. Przyswajanie wiedzy będzie bowiem nieporównywalnie łatwiejsze, jeśli wiemy, jak się uczyć.

  Kluczowymi umiejętnościami, jakie dziecko musi rozwijać, aby osiągnąć sukces w szkole oraz dalszym życiu są umiejętności: samoregulacji, poznawcze oraz komunikatywne.

  • UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz zachowań niezbędnych do skutecznego uczenia się. Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany.
  • UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE – to rozwój intelektualny i kreatywny. Program "Klucz do uczenia się" rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji: od matematyczno-logicznej, po ruchową czy muzyczną. Oprócz rozwoju intelektualnego program koncentruje się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania oryginalnych rozwiązań problemów.
  • UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE – to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. W tym celu dzieci pracują oraz bawią się w grupach, razem podejmując refleksję nad porażkami i świętując sukcesy.

   

  Program został podzielony na 12 modułów tematycznych i jest podzielony na dwa etapy czyli na dwie kategorie wiekowe. Gąsienice dotyczą dzieci 3-4 letnich natomiast Motyle dotyczą dzieci starszych 5-6 letnich. „Klucz do uczenia się” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

   

  GĄSIENICE

  MOTYLE

   

  Matematyka sensoryczna 1

  Matematyka 1

  Matematyka sensoryczna 2

  Matematyka 2

  Progam literacki

  Program literacki

  Konstrukcje

  Konstrukcje

  Gry rozwijające

  Gry rozwijające

  Od bazgrania do pisania

  Od bazgrania do pisania

  Kreatywne modelowanie

  Kreatywne modelowanie

  Ja – Ty – Świat

  Program badawczy

  Ruch ekspresyjny

  Ruch ekspresyjny

   

  Wizualno – przestrzenny

   

  Logika 1

   

  Logika 2

                                       

     

  Program "Wokół Przedszkola"

  Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

  Nowy, w pełni zgodny z założeniami obowiązującej podstawy programowej program wychowania przedszkolnego

  Główną zaletą recenzowanego programu jest jego innowacyjna koncepcja, w której Autorki odwołują się do warstwicowej teorii wychowania i na niej budują strukturę treści w podziale na pięć warstw (biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową). Umiejętnie łączą również założenia teoretyczne z praktyką, odwołując się do koncepcji humanistycznej człowieka. Wskazują słusznie na potrzebę indywidualizacji w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka. Program jest w pełni zgodny z nową podstawą programową.

  prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
  – wieloletni rzeczoznawca MEN, dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  Nasze przedszkole podczas zajęć dydaktycznych wykorzystuje pakiety książek z serii „Olek i Ada” odpowiedni do danej grupy wiekowej.

  Pakiety dla dziecka:

  • pierwszy i jedyny literacki cykl dla przedszkolaków oparty na opowiadaniach znanych i cenionych autorów
  • nowy zespół autorski – nauczyciele praktycy, dyrektorzy placówek i logopedzi
  • nowoczesna i dynamiczna grafika – ceniona przez nauczycieli i kochana przez dzieci
  • przyjazne i intuicyjne oznaczenia grup wiekowych – poziom trudności uzależniony od potrzeb edukacyjnych dziecka, nie od jego wieku
  • korelacja elementów składowych w ramach 36 bloków tematycznych i 4 projektów edukacyjnych
  • wspólny świat bohaterów

  „Dziecięca matematyka”

  Dążymy do tego, żeby dzieci „zaprzyjaźniły się” z matematyką, żeby nie zniechęcały się trudnościami, ale chętnie podejmowały się wysiłku intelektualnego. Treści z zakresu matematyki realizowane są według metody zwanej "Dziecięcą matematyką" autorstwa pedagoga prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, dodatkowo wzbogaciliśmy program o program aktywności twórczej dziecka „Cyferkowo”.

  „Literkowo – cyferkowo”

  Własny program warsztatów aktywności twórczej dziecka - dzieci od najmłodszych lat mają kontakt ze światem głosek i liter. Poprzez zabawy klockami Logo uczą się prawidłowego ułożenia liter w przestrzeni. Z takich klocków "gotują" zupy, układają płotki, przygotowują poczęstunki dla kotków. - doskonale się bawiąc porównują i identyfikują litery. Emocje towarzyszące zabawom gwarantują wysokie efekty edukacyjne, a pierwsze samodzielne próby czytania przynoszą dużo satysfakcji. Wykorzystując naturalne sytuacje rozwijamy u dzieci kompetencje matematyczne. Przedszkolaki doskonalą umiejętność liczenia, klasyfikowania, rozdzielania, konstruują gry matematyczne, uczą się planowania i przewidywania skutków własnych działań

  „Ciekawe dlaczego?”

  Program warsztatów badawczych - rozbudzamy ciekawość poznawczą dzieci, wspólnie eksperymentujemy i poszukujemy odpowiedzi na nurtujące maluchów pytania – " Dlaczego woda zamarza?" " Dokąd ucieka czas?", "Gdzie podziewa się lato, kiedy na dworze sypie śnieg?". Bazując na naturalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym skłonności do zadawania pytań pracujemy metodą projektu. Przedszkolaki samodzielnie rozwiązują problemy poszukują źródeł informacji, uczą się twórczego myślenia

  „Mały Europejczyk – Mały Podróżnik”

  Innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji europejskiej - priorytetowym założeniem tejże innowacji jest przede wszystkim rozwijanie tożsamości europejskiej a przy tym umacnianie tożsamości narodowej oraz rozbudzanie zainteresowania, postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

  Przedszkole opiera się przede wszystkim na szczeblach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, dlatego też główne cele innowacji zostały wyprowadzone z koncepcji systemu dydaktycznego oraz indywidualnych potrzeb dzieci, tych aktualnych oraz przyszłościowych.

  Wspomnianymi celami są min.  popularyzacja wiedzy o Europie, poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego krajów UE, poszerzenie wiedzy o krajach UE z naciskiem na zdobywanie wiedzy na temat ich historii, położenia geograficznego, walorów przyrodniczych, regionalnych tańców oraz tradycji i obyczajów, wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w zdobywaniu wiedzy, propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat poznanych krajów Unii Europejskiej, rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej jako podstawy tożsamości europejskiej, podkreślenie wagi tolerancji, poszanowania kultury i dorobku innych narodów

  „Kuchcikowo”

  Program warsztatów kulinarnych, to cykl zajęć kulinarnych w czasie, których przygotowujemy z dziećmi różne smakowitości. Dla malucha nie ma większej przyjemności, niż możliwość przygotowania dla siebie posiłku i zjedzenia go ze smakiem.

  „Miesięczny plan aktywności twórczej dziecka”

  Stworzony ku rozwojowi aktywności dziecka, dzięki wycieczkom i spacerom dzieci poznają świat przyrody. Zebrane doświadczenia przenoszą do przedszkola organizując "ogródki" na parapetach i opiekując się zwierzętami. Dbając o rozwój ekspresji twórczej naszych podopiecznych inspirujemy dzieci do podejmowania różnorodnych działań plastycznych, muzycznych i teatralnych, których efekty rodzice chętnie podziwiają w przedszkolnych "galeriach" i na przedstawieniach okolicznościowych.

  Zabawy są dostosowane do zainteresowań oraz realnych umiejętności i możliwości dzieci, a pomoce dydaktyczne są wszechstronnie wykorzystywane również w zakresie prac plastycznych. Podczas zajęć dydaktycznych we wszystkich grupach wiekowych są wykorzystywane karty pracy do stymulacji prawej i lewej półkuli mózgu z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętności wzrokowe, motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Nie zapominamy o istotnej roli zabawy swobodnej w rozwoju dziecka. Przedszkolaki chętnie bawią się w kącikach tematycznych Uczą się współdziałania w grupie, wcielają się w różne role społeczne a przede wszystkim czerpią radość i satysfakcję płynąca z samodzielnie organizowanej zabawy.

  "Rozumiemy i akceptujemy emocje"

  W naszym przedszkolu stosujemy program „Przyjaciele Zippiego” , który ułatwia rozwiązywanie konfliktów i problemów między dorosłymi a dziećmi. Opieramy się na aktywnym słuchaniu, współpracy, współdziałaniu, zawieraniu umów. Uczymy też budowania prawidłowych relacji dziecko-dziecko.

  Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

  Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

  Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Mały Europejczyk” realizuje w oparciu o Podstawę Programową, /Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r./ programy integrujące treści z zakresu edukacji społeczno-moralnej, edukacji zdrowotnej, edukacji przyrodniczej, edukacji matematycznej oraz edukacji artystycznej.

  do góry strony